Magyarország Nemzeti Tanácsa a nép akaratából
a következő
NÉPHATÁROZATOT

hozta:


I. CIKK      Magyarország minden más országtól független és önálló népköztársaság.


II. CIKK      A népköztársasági alkotmányt új választójog alapján sürgősen egybehívandó alkotmányozó nemzetgyűlés állapítja meg.
      A magyar országgyűlés képviselőháza és főrendiháza feloszlik és megszűnik.


III. CIKK      Addig, míg az alkotmányozó nemzetgyűlés másként nem határoz, az állami főhatalmat a Károlyi Mihály elnöklete alatt álló népkormány gyakorolja a Magyar Nemzeti Tanács intézőbizottságának támogatásával.


IV. CIKK      A népkormány alkosson sürgősen néptörvényeket:
      1. az általános, titkos, egyenlő, közvetlen és a nőkre is kiterjedő nemzetgyűlési, törvényhatósági és községi választójogról.
      2. a sajtószabadságról.
      3. a nép esküdtbíráskodásáról.
      4. az egyesülés és gyülekezés szabadságáról.
      5. a földmíves népnek földhöz juttatásáról.
      Ezeket a törvényeket léptesse a népkormány sürgősen életbe és hajtsa végre.


V. CIKK      Az ezzel ellenkező törvényes rendelkezések hatálya megszűnik, minden egyéb törvényes rendelkezés hatályban marad.
      Budapesten, 1918. évi november hó tizenhatodik napján.