Pedig a megértéshez nem kell jogásznak lenni.
Annyira logikus és érthető, hogy miért nem működik a politikusok által alkotott demokrácia és miben nyilvánul meg a magyarországi politikai elit – és az őket támogató jogi, gazdasági, tudományos és művészeti elit – 2011-es hazaárulása,hogy aki érteni akarja, az meg is érti. A lényeg a következő:

A politikai elit nép feletti hatalmának joga nem az Istentől, nem a Szent Koronától és nem a magyarországi néptől származik. Ezt a jogot nem a nép adta apolitikusoknak, hanem a politikusok adták SAJÁT MAGUKNAK az I. és a II. világháborút követően!!!
És miután az Isteni Gondviselés néhány alkotmányjogász segítségével ezt a jogot89-ben visszaadta a népnek („minden hatalom a népé”) a politikai „elit”képviselői 2011-ben – alkotmányellenes puccsal – újra megfosztotta a népet az önrendelkezési jogától, és újra SAJÁT MAGÁT ruházta föl az alkotmányozás(alaptörvénykezés) és az államalapítás jogával. Ezzel a politikai elit 3.államalapítási kísérletével szemben viszont a nép már jogszerűen fel tud lépni,a történelmi és ideiglenes alkotmányra, valamint az 1967-ben megváltozott nemzetközi jogra hivatkozva. Tehát jogunk és lehetőségünk is van hozzá, hogy a politikai elit új államát és a vele megvalósított diktatúrát megszüntessük, és ezzel együtt az előző kettő állam máig ható és romboló maradványait is felszámolhatjuk.

Részleteiben:
1945-ben, a II. világháborúban vesztes magyar állam megújításaként a győzteshatalom által támogatott politikusok ugyanúgy jártak el, ahogy azt az I.világháborúban győztes ANTANT támogatta Horthy is tette 1920-ban, amikor a Magyarország nevű államot létrehozta. A történeti alkotmányra hivatkozva, de az Isten és a Szent Korona szuverenitása helyett nem létező nemzeti szuverenitásra alapozva MAGUKAT NEVEZTÉK KI a hatalom létrehozóinak, tulajdonosának, és SAJÁT MAGUKNAK államalkotó jogot, majd 1945-ben alkotmányozó hatalmat adtak. A győztes hatalmak meg nemzetközi szerződésben erősítették meg ezt a nép feletti diktatúrát (1920 Trianon, 1947 Párizs), mert ez volt a közös érdekük.Hatalomban tartották a magyarországi politikai elitet, az meg a hatalomért cserébe eladta, kiszolgáltatta az országot, aláírta a békeszerződést.

Tehát, a képviselőknek NINCS Isten, a Szent Korona vagy a nép által adott ALKOTMÁNYOZÓ HATALMA. Ezt ők adták saját maguknak, hogy a győztes hatalmakat kiszolgálva uralkodni tudjanak vele a magyarországi nép fölött!
Nézzük ennek írásos bizonyítékait:

„1920. évi I. törvénycikk
az alkotmányosság helyreállításáról és az állami főhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről

A nemzetgyűlés, mint a nemzeti szuverénitás kizárólagos törvényes képviselete, megállapítja,….

2. § A nemzetgyűlés a magyar állami szuverénitás törvényes képviseletének nyilvánítja magát, amely alkotmányunk értelmében az államhatalom gyakorlásának további módját is jogosult rendezni.”

„1945. évi XI. törvénycikk
az államhatalom gyakorlásának ideiglenes rendezéséről
A Nemzetgyűlés
1. § (1) A magyar állami szuverénitás kizárólagos képviselője az 1945:VIII. törvénycikk értelmében megtartott választások alapján megalakult Nemzetgyűlés; ……
(2) A Nemzetgyűlés állapítja meg Magyarország alkotmányát és államformáját.”

A képviselők ezen (maguknak adott) jog alapján már JOGSZERŰEN alkották meg mind a 1921. évi XLVII. törvénycikket, mind az 1946. évi I. törvényt a nemzetközi szerződés által jogutód magyar államnak kinevezett Magyarország nevű állam új államformájaként,mind a 49. évi XX. törvényt, a magyar állam új alkotmányaként. Ezen aktusjogszerűségén vagy jogszerűtlenségén hosszan lehetne vitatkozni (de akkor a 20.évi I. törvény jogszerűségével kell kezdeni) csak nem érdemes. Mert a 49. évi XX. törvény 1972. évi I. törvénnyel való módosítása ELISMERI a NÉPSZUVERENITÁS elvét – azaz a hatalom forrásának a népet jelöli meg – csak a képviselők az ebből eredő jogokat MAGUKNAK TARTJÁK MEG.

„1972. évi I. törvény

az 1949. évi XX. törvény módosításáról és a Magyar Népköztársaság Alkotmányának egységes szövegéről
19. § (1) A Magyar Népköztársaság legfelsőbb államhatalmi és népképviseleti szerve az Országgyűlés.
(2) Az Országgyűlés gyakorolja a népszuverenitásból eredő összes jogot….”
Ezért nem érdemes vitatni 1920-tól sem a magyar állami lét jogszerűségét sem a nemzet(ország)gyűlés által alkotott 1949. évi alkotmány nevű törvényjogszerűségét, (alkotmányosságát). Mert 1989-ben maguk a képviselők mondtak le az addig gyakorolt ÖSSZES (maguknak adott) szuverenitásukról (nemzeti, állami,képviselői). Tehát két világháború győzteseinek – és az általuk támogatott politikusoknak – minden mesterkedése ellenére a magyar állam és annak alkotmányos rendje visszajutott az 1848-as állapothoz.
MINDEN HATALOM – és ezzel az alkotmányozás joga is – a NÉP kezébe került!!!

„1989. évi XXXI. törvény

az Alkotmány módosításáról

….az Országgyűlés – hazánk új Alkotmányának elfogadásáig – Magyarország Alkotmányának szövegét a következők szerint állapítja meg:

2. § (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé,…”

Tehát 1989. október 23-a után KIZÁRÓLAG a NÉP JOGA, hogy egy maga alkotta alkotmányban megerősítse önrendelkezési, alkotmányozó és államalkotó jogát!

Ezt az alkotmányt (Magyarország Alkotmánya) se más nem alkothatja meg a magyarországi nép helyett, se más nem hivatkozhat erre az alkotmányozó és államalapító jogra.
Ezt a jogot a képviselők 69 év jogellenes gyakorlata után adták vissza a népnek. Annak a magyarországi népnek, akitől ezt a jogot saját királya vette el alkotmányellenesen 1849-ben és 1867-ben, a nép alkotmányos ellenállását – majd szabadságharcát – külső segítséggel leverve, és magát királlyá koronáztatva.

2011-ben Orbán ugyanazt kísérelte meg, mint Horthy 1920-ban, illetve amit a szovjetek támogatta Ideiglenes Nemzetgyűlés 1945-ben. Orbán a saját maguknak alkotmányellenesen adott joggal újra új magyar államot akart létrehozni(Horthyhoz hasonlóan újra Magyarország néven) és azon államon belül új alkotmányos rendet akart bevezetni. És ezzel az új állammal kívánt a magyar állam helyébe lépni itthon és a nemzetközi szervezetekben.
Szerencsénkre a háttérhatalom és a magukról sokat képzelő „jogász fijjug”elkövettek egy sor jogalkotási hibát, amit már nem tudnak javítani. Ez teszi lehetővé a magyarországi nép számára, hogy sikerrel fellépjen alkotmánysértő,hazaáruló politikai elitjével szemben, és eltörölje annak alkotmányellenes törvényeit és annak következményeit. Elsősorban a Magyarország nevű államot és ezzel a politikai elit magyarországi nép feletti diktatúráját.

Orbánék két nagy hibát követtek el. Egyrészt nem vették figyelembe, hogy mind Horthy, mind a 45-ben a győztes hatalmak támogatottjai – mint fentebb idéztem –ELŐBB megteremtették a jogi feltételeit saját jogalkotásuknak. Előbb jogot adtak saját maguknak, majd ezzel a joggal alkották meg a hatalmukat biztosítótörvényeket.
Orbán ezt elmulasztotta (illetve rosszul tette meg) így a hatályban levőalkotmány alapján jogilag érvénytelenné vált az új államot létrehozó, és annak alkotmányát adó Magyarország Alaptörvénye nevű törvény. Másrészt nem vette figyelembe, hogy 1967-ben megváltozott a nemzetközi jog, elismerést nyert a népek önrendelkezési joga. Innen kezdve alkotmányt és új államot a nemzetközi jog szerint csak a területen élő nép hozhat létre, amit ENSZ BT határozat vagy nemzetközi szerződés hagy jóvá, erősít meg. Amit Horthy és az Ideiglenes Nemzetgyűlés még megtehetett, azt Orbán már csak jogellenesen tehette meg.

„A Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya

I . RÉSZ 1. cikk
1. Minden népnek joga van az önrendelkezésre. E jog értelmében a népek szabadon határozzák meg politikai rendszerüket ….”
Tehát az Orbán vezette politikai elit 2011-ben egy érvénytelen (alap)törvénnyel nem csak az önrendelkezésétől fosztotta meg a magyarországi népet, hanem az alkotmányt és a nemzetközi jogot sértve új államot hozott létre a magyar állam helyett, és új alkotmányos rend bevezetésével új típusú diktatúrát hozott létre a magyarországi nép felett.
Ezt a rendszert nekünk, a magyar népnek alkotmányos jogunk és kötelességünk felszámolni, amihez a nemzetközi jogot is segítségül hívhatjuk.
Ezt kell tennünk!!!

És ne kérdezze senki, hogy hogyan! Ha érted, amit itt leírtam, akkor kezdj el róla beszélni! És aki nem így látja, annak ezen írás alapján magyarázd el, hogy miért nem látja jól. Csak kezdjél el vitázni azzal, aki nem így látja. És megfogod látni, nem lesz érve veled szemben, csak a politikai elit hazugságait fogja ismételni. Máris tettél a diktatúra felszámolásáért.
Ha többet is tennél, csatlakozz a Szabadság Mozgalomhoz!