Geri Tibor
 2016. február 26

Nem jogi esszét akarok írni, (azt majd a jövő joghallgatói megírják) hanem egyszerű, közérthető magyar nyelven mondom el, hogy ez a Magyarország nevű állam miért NEM LEHET a MAGYAR ÁLLAM, és miből látszik, hogy diktatúra.

Ennek az egész hazugságnak és a hazugsággal létrehozott diktatúrának az alapja a Magyarország Alaptörvénye nevű dokumentum. Amit az a Magyar Köztársaság Országgyűlése alkotott, amelynek képviselőit a magyar állam ideiglenes alkotmánya alapján tartott választással választottunk a nép törvényalkotó képviselőivé, akik esküt tettek az Istenre és a népre, hogy az alkotmányt megtartják és megtartatják. Ők alkottak esküjüket megszegve egy jogilag érvénytelen Alaptörvényt, és minden további bajunknak ez a forrása. Mert ez alkotmányos válságot hozott létre.
Aki ezt az Alaptörvényt érvényes jognak (jogszabálynak) tekinti, az vagy nem ért hozzá, és ezért félrevezették, vagy ért a joghoz, de akkor szándékosan HAZUDIK!

Azt, hogy a Magyarország nevű államot eleve diktatúraként hozták létre, azt legjobban az államot létrehozó, jogilag érvénytelen, Magyarország Alaptörvénye nevű jogi dokumentum szövege bizonyítja.

Az érvénytelen Alaptörvényt ugyanazzal a háttérhatalmi logikával alkották meg, mint az 1920. évi I. törvényt, és a kommunisták alkotmánynak nevezett 1949. évi XX. törvényét, állami alaptörvényét. A hatalmat a képviselők nem az Istentől és nem a néptől eredeztették, hanem SAJÁT MAGUKNAK ADTAK ALKOTMÁNYOZÓ HATALMAT!
Azaz saját magukat tették az Isten és a nép helyére.
Ez a szándék már az előkészítés során látszott („Az alkotmányozó hatalom az Országgyűlés”). Aztán ezt a hazugságot beletették az Alaptörvénybe is („Mi, a 2010. április 25-én megválasztott Országgyűlés képviselői, … élve alkotmányozó hatalmunkkal…”). Miközben az ideiglenes alkotmány szövegéből egyértelműen kiderül, („minden hatalom a népé….az Országgyűlés a népszuverenitásból eredő jogait gyakorolva”) a képviselőnek 1989 óta NINCS ALKOTMÁNYOZÓ HATALMA!
Csak ideiglenes alkotmányhoz kötött, alkotmánymódosító hatalma.

De még ezt a maguknak adott alkotmányozó hatalmat is megszüntették az Alaptörvény megalkotásával és hatályba léptetésével. Pont ugyanúgy, ugyanazzal a technikával, ahogy 1989-ben is lemondtak a képviselők az alkotmányozó hatalmukról. Ott és akkor a nép javára. Itt viszont a képviselők úgy mondtak le maguknak adott alkotmányozó hatalmukról, hogy nem jelölték meg ki rendelkezik hatalommal az állam fölött. Létrehoztak egy diktatúrát, és lemondtak a fölötte való rendelkezés jogáról. Ezzel nem csak területe, állampolgárai és legfőbb államhatalmi szerve nincs (ha csak Orbánt nem tekintjük annak) a Magyarország nevű diktatúrának – vagyis az állam szükséges kellékei közül nem rendelkezik egyikkel se – de az államban senki nem alkotmányozhat. Ezért a Magyarország nevű állam belülről nem szüntethető meg és helyette másik állam sem hozható létre. Vagyis ezt az új típusú, külső diktatúraként működő nem magyar államot belülről NEM LEHET megszüntetni. Csak úgy lehetne, ha évtizedes (vagy hosszabb) politikai harcok után a nép eljutna oda, ahova a magyar államban 1989-ben eljutottunk. De miért kellene évtizedekig egy jogilag érvénytelen diktatúrában élni, ha már most is ott vagyunk, ahova évtizedek múlva érhetünk? Az 1100 éves magyar állam jogával, KÍVÜLRŐL most is alkotmányos jogunk – sőt kötelességünk – ezt a jogilag érvénytelen, Magyarország nevű, nem magyar államot és annak diktatúráját felszámolni!

Azt, hogy miért Alaptörvény a neve és hogyan léptették hatályba, azt helyhiány miatt később írom le. A diktatúra további bizonyítását a legfontosabbal folytatom.

Egy alkotmány legfontosabb kelléke, hogy kitől eredezteti, származtatja a hatalmat, ki a hatalom tulajdonosa. Azaz ki alkotja az alkotmányt és benne kit nevez meg a hatalom tulajdonosának. Ha ez nem az Isten vagy nem a nép, akkor máris csak valakinek a nép fölötti hatalmáról beszélhetünk. Ahol a hatalom gátja csak a saját erkölcse, vagy a nép tűrőképessége.

Az ideiglenes alkotmány egyértelmű ebben, MINDEN hatalom a népé. Tehát az alkotmányozó hatalom is a népé, a hatalom tulajdonosa a nép. Minden és mindenki más csak a hatalom egy részének ideiglenes birtokosa lehet. Ha ezt a nép egy alkotmányban rögzíti is, onnan kezdve nem jöhet létre többé diktatúra. Mert már a kísérlet esetén is azonnal felléphet a nép az alkotmány előírásai alapján.

A kizárólagos hatalom elleni fellépés joga és kötelessége most is megvan, csak az nincs, hogy a nép ezt HOGYAN teheti meg. De az biztos, hogy jogszerűen csak addig, amíg a diktatúra nem használ erőszakot. Mert utána a nép BÁRMELY ESZKÖZZEL – ha kell fegyveres szabadságharccal is – helyreállíthatja az alkotmányos rendjét, és a jog akkor is mellette fog állni. A magyar állam joga és a nemzetközi jog is.

A hatalom eredetét az Alaptörvény érdekesen szabályozza. Nem nevezi meg!!!
A beterjesztett javaslatban úgy szerepelt, hogy „A hatalom forrása a nép”. Ez még a népszuverenitás elve. Ha ezt fogadják el, a nép másnap kérhette volna, hogy akkor a képviselők helyett az alkotmánynak is ő akar lenni a forrása, ha már a képviselők elkövették azt az alkotmánysértést, hogy nem a néppel alkottatták meg az alaptörvényt. Ezért végszavazás előtti utolsó módosításként a házszabállyal, vagyis a törvényalkotási renddel ellentétesen – ami formai érvénytelenséget okozott – módosították ezt a mondatot egy szóval, 3 betűvel. K-ö-z. Csak ez a toldalék a magyar nyelv szabályai szerint leszűkítette a fogalom tartalmát. A közhatalom kevesebb, mint a jelző nélküli (teljes) hatalom. Vagyis a népet megfosztották az alkotmányozó hatalmától, és ezzel az önrendelkezési jogától. Ez az igazi diktatúra!!! Ha ez a törvény hatályba lép, államként csak diktatúrát tud létrehozni. Így is történt. A Magyarország nevű állam diktatúraként és nem magyar államként jött létre.

Amiből még egyértelműen látszik, hogy az új államot a diktatúra fenntartása és nem a nép érdekében hozták létre, az a polgárok szociális jogoktól való megfosztása.
Ez az ideiglenes alkotmány és az alaptörvény szövegének összevetéséből látszik.

70/E. § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz; öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak

XIX. cikk
(1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult.

Addig, míg a magyar államban állampolgári JOG a szociális biztonság, és az állam a megélhetéshez szükséges ellátást kell biztosítsa azoknak, akik átmenetileg vagy tartósan nem tudnak gondoskodni magukról, addig a diktatúra szó nélkül, a társadalmi szolidaritás intézményét szándékosan megszüntetve potenciálisan halálra ítéli azokat, akik ideiglenesen vagy tartósan nem tudnak magukról gondoskodni, egyedülállóak, vagy a családjuk se képes gondoskodni róluk.
Ez a szakasz csak a diktatúra alaptörvénybe rögzített embertelenségét van hivatott dicsőíteni. Ebből látszik, hogy a diktatúrát létrehozó politikusok olyan messze vannak az általuk annyira hangoztatott kereszténységtől és magyarságtól, mint ide ’lacháza.

Amikor a többség megérti, hogy mi történt Magyarországon alkotmány, állam és jog vonatkozásában 2010 után, még évtizedek múlva is úgy fogják tanítani az egyetemeken, mint az emberi aljasság jogi csúcsteljesítményét. Mert ismerjük el, hogy az Alaptörvény megalkotása, azzal a Magyarország nevű állam létrehozása, a magyar állam kiürítése és az a hazugságfolyam, amivel ezt az államot a magyar állam helyére akarják hazudni, az briliáns a maga nemében. Egy ördögi terv megvalósítása, a hazugság és a félrevezetés csúcsa. Egyetlen szerencsénk van.
Az ideiglenes alkotmány 1989-es módosítása miatt mindez jogilag ÉRVÉNYTELEN.
Mert ha érvényes volna, akkor vagy nem tudnánk tenni ellene, vagy csak egy nagyon kétséges kimenetelű, hosszú és véres polgárháború után tehetnénk. Így viszont esélyünk és lehetőségünk van nem csak ezt az utolsó diktatúrát BÉKÉSEN felszámolni, hanem arra is van lehetőségünk, hogy az ezer éve elvesztett magyar önrendelkezést helyreállítva minden további diktatúra létrejöttét megakadályozzuk. Ilyen óriási lehetőséget teremtett nekünk a jogilag érvénytelen állam és a vele létrehozott háttérhatalmi diktatúra.
Amivel ártani akartak nekünk, és amivel végképp el akartak törölni bennünket a Föld színéről és múltjából, pont az segít nekünk.

A Magyarország nevű diktatúra létrehozása az évezred bűnügye, de a léte olyan lehetőséget nyitott meg a magyar nép számára, ami ezer évente egyszer adódik.
Kötelességünk élni ezzel a lehetőséggel!!!