Tibor Geri   2018. november 30.

A Tetraéder, az ideiglenes alkotmány, a diktatúra és a társadalmi korszakváltás összefüggései

Ez az írás egy rövid ismertető lesz az „elméletemről”; a „találmányomtól” a Felismerésemen keresztül az elérendő CÉL-ig, ami az új magyar állammal a társadalmi korszakváltás elindítása.
Magyarországon és azzal a Föld nevű bolygón…

A „Tetraéder”, a politikai rendszer új, 3 dimenziós modellje.

A mai politikai rendszerek az ideológiák társadalmi státuszhoz kötődése alapján a választójog fokozatos kiterjesztésével jöttek létre. Amikor a politikai rendszerek már teljes létszámmal (a társadalom minden tagjának részvételével) működnek és végigmentek azokon a társadalmi fejlődési fokokon, hogy minden ideológiát kipróbáltak hatalomban – és a társadalom már működött a társadalom felső, a középső és az alsó 1/3 (1/2, sőt a felső és alsó 2/3) érdekében is (feudalizmus, kapitalizmus, szocializmus) – akkor új helyzet alakul ki.
Egyrészt onnan kezdve a politikai rendszer nem társadalmi osztályok szerint kezd működni, hanem politikai nézet szerint csoportosított emberek közösségeként. És az embereknek a politikai nézetét többé nem külső tényező, nem a társadalmi helyzetük határozza meg, hanem a belső pszichikumuk. Ebből van az, hogy milliomossá váló baloldaliak szocialista beállítottságúak maradnak, míg munkások liberálisokká, konzervatívokká (jobboldalivá) válnak.
Másrészt ezután mindenki tudja mindhárom ideológiáról, hogy önmagában egyik se képes az EGÉSZ társadalom érdekében működni, hanem mindig csak egy réteg jut előnyhöz, másik réteg(ek) hátrányára. Vagyis ekkor mindenki felismeri, hogy ezen rendszerek egyike se lehet a jövő rendszere. És innen nem is lesz társadalmi többsége a 3 ideológia egyikének se……
.
És ez a lényeg!
A saját diktatúrájához többé senki nem tud társadalmi többségre hivatkozni!
.
Hogy ezek után, hogyan épül fel az emberek összességeként a politikai rendszer, az nagyon egyszerű.
Az ember pszichikuma 4 szélső ponttal meghatározható. Ez adja a 3 dimenziós (3D) emberi, egyéni tetraéder 4 sarokpontját. Ezek az értelem, érzelem, akarat, és az ember belső, szellemi Én tudata.
Ez egy dinamikus, tartalmában és formájában is folyamatosan változó tetraéder.
A társadalmi tetraéder négy sarokpontja megfeleltethető az ember sarokpontjainak. Az akarat a konzervatív, az értelem a liberális, az érzelem a szocialista ideológiának, és a negyedik csúcs azoké, akik értik, hogy ki az ember és mi dolga a világban.
Politikailag az egyén a társadalom politikai tetraéderében ott fog elhelyezkedni, amilyen irányban torzul (túlsúlyos) az egyéni tetraédere. Így jön létre a társadalom 3D politikai rendszermodellje.
Ennek elvi, statikus ábrázolása a szabályos Tetraéder a 4 (5) színes gömbbel.

A Tetraéder, a 3D politikai rendszermodell

Ebből egyértelműen látható, hogy a feudalizmushoz, a kapitalizmushoz és a szocializmushoz más-más felső állású Tetraéder tartozik, és az is látszik, hogy mi a következő (4.) állása a Tetraédernek, és abban az emberek melyik csoportja fogja vezetni a társadalmat.

A konzervatív demokrácia elvi modellje

A liberális demokrácia elvi modellje

A szocialista demokrácia (proletár diktatúra) elvi modellje

A következő társadalmi világkorszak elvi modellje

Ez egy bármelyik államban használható modell. Bármelyik állásból egyetlen mozdulattal elérhető az új társadalmi korszak. Vagyis az államoknak nem kell végigjárni mások fejlődési útját. Az új társadalmi rendszert két módon is el lehet érni, de erről majd később.
Most menjünk tovább, és azt nézzük meg, hogy milyen kapcsolat van az 1100 éves magyar állam hatályos ideiglenes alkotmánya és a korszakváltás között.

A magyar állam ideiglenes alkotmánya, főbb szabályai

Az ezer éves magyar állam alkotmányos és állami jogfolytonossága 1918-1920 között 3 lépésben megszakad. Elsősorban a magyar Országgyűlés mindkét háza és a politikai elit hazaárulása miatt.
A magyar történeti alkotmány HATÁLYÁT VESZTI, az állami jogfolytonosságot külső szuverenitással a trianoni békeszerződés biztosítja. Az aláírásért cserébe a győztesek a nemzetközi jog alapján Horthy Magyarország nevű államát jogfolytonos magyar állammá teszik. Az 1947-es békeszerződéssel ezt megerősítik. A Magyarország nevű állam továbbra is a jogfolytonos magyar állam, amiben a képviselők a maguknak adott hatalomnál fogva alkotmányozó hatalommal rendelkeznek.
.
Ennek az államnak az Országgyűlési választásain 1948-ban a kommunisták szereznek többséget.
Pont úgy, pont azokkal a módszerekkel, ahogy 1920-ban Horthyék.
Majd 1949-ben egy törvénnyel (1949. évi XX. törvény) megalkotják a magyar állam első alaptörvényét. Amit félrevezetésként Alkotmánynak neveznek, és amivel új politikai és állami rendszert (szocialista demokráciát – proletár-diktatúrát) hoznak létre a magyar államon BELÜL!
És ezzel megkezdik a társadalom átalakítását.
.
Az 1920 és 1989 közötti időszaknak az a lényege, hogy a képviselők előbb a nemzeti szuverenitásra, majd a II. világháború után a népszuverenitásra hivatkozva, (hivatkozva, de nem az alapján!) maguknak adott, kizárólagos képviselői hatalmat gyakorolnak.
Ezt 1920-ban az I. törvénycikkbe, majd 1972-ben az állami alaptörvénybe foglalják.
„19.§ (2) Az Országgyűlés gyakorolja a népszuverenitásból eredő összes (ÖSSZES!) jogot,…”
Ezt a helyzetet – a képviselői szuverenitással megvalósított kizárólagos hatalmat – változtatta meg az alaptörvény 1989-es módosítása, ami az állami alaptörvényből feltételhez kötött ideiglenes alkotmányt hozott létre.
Hogyan történt ez, mi a módosítás lényege és mi a következménye?
.
Az 1949. évi XX. törvény főbb módosításai 1989-ben:

– Az új preambulum az állami alaptörvényből ideiglenes alkotmányt hozott létre, aminek időbeli hatályát feltételhez kötötte. „….az Országgyűlés – hazánk új Alkotmányának elfogadásáig – Magyarország Alkotmányának szövegét a következők szerint állapítja meg: „
Tehát egy új Alkotmány elfogadásáig a módosított 1949. évi XX törvény – a Magyar Köztársaság Alkotmánya – Magyarország (ideiglenes) Alkotmánya!!!

– Eltörlik a képviselői szuverenitást, és a népszuverenitás elvét törvénybe foglalják.
Ezzel az alkotmányozás joga kizárólag a nép kezébe kerül!!! Ezáltal annak a jogszabálynak a megalkotását, ami az ideiglenes alkotmányt hatályon kívül helyezheti, csak a nép végezheti el, a képviselők NEM!
„2.§ (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé,…”
Vagyis a képviselők 1989-től NEM HELYEZHETIK HATLYON KÍVÜL az ideiglenes alkotmányt!!!

– A képviselők által gyakorolt ÖSSZES jogot lekorlátozza a népszuverenitásból eredő jogra.
Vagyis a képviselők joga innen kezdve az alkotmány előírásaihoz van kötve, és többé nem csinálhatnak azt, amit akarnak. Csak azt, amit az alkotmány előír vagy megenged nekik.
„19. § (2) Az Országgyűlés a népszuverenitásból eredő jogait gyakorolva…”

– És végül megtiltják az erőszakos illetve a kizárólagos hatalomgyakorlást, és az ezzel szembeni törvényes fellépés jogát és KÖTELESSÉGÉT az állampolgárokra ruházzák.
„2.§ (3) Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni.”

Összefoglalva:
Az 1989-90-es módosítások MEGSZÜNTETIK a magyar állam szocialista felépítését, politikai és gazdasági rendszerét. Helyette egy jogállamba vivő, ÁTMENETI állami berendezkedést hoznak létre, 3 pólusú (konzervatív, liberális, szocialista) politikai rendszerrel, melynek törvényhozását a nép választja.
De a legfontosabb változás, hogy megszüntetik a képviselői szuverenitást (azt, hogy a képviselő kizárólagos hatalmat gyakorol, és azt tesz, amit akar) és törvénybe foglalják a népszuverenitás elvét.
Illetve megtiltják a kizárólagos hatalomgyakorlást, és már az arra való törekvés is alkotmányellenes, amivel szemben a nép KÖTELES fellépni.
Tehát a módosítás alkotmányos KÖTELESSÉGGÉ teszi a kizárólagos hatalommal szembeni fellépést!
.
A módosítás lényege, hogy a hatályos ideiglenes alkotmányt csak egy nép által megalkotott Új Alkotmánnyal lehet hatályon kívül helyezni. Vagyis az ideiglenes alkotmány meghatározza a társadalmi fejlődés következő irányát! Mindezt olyan jól, hogy semmilyen jogi kiskaput nem hagy arra, hogy másfele lehetne menni!
Csak egyetlen jogilag érvényes utat enged: Egy nép által megalkotott alkotmányt!!!
.
És mi ennek a következménye, és hogyan kapcsolódik a Tetraéder mutatta korszakváltáshoz?
Nagyon egyszerű.
1989-ben a magyar társadalom – politikai szempontból – nem az angol-amerikai-német példát követte és nem két pólusú lett, hanem a kor politológiailag fejlettebb, 3 pólusú rendszere jött létre.
A továbblépéshez viszont a népnek meg kell alkotni egy új alkotmányt.
De egy 3 pólusú társadalmi-politikai rendszer csak úgy tud alkotmányozni, ha sorozatos kompromisszumokat kötnek egymással a pólusok, és egyik se akar a másik fölé kerülni.
.
Vagyis mindhárom pólus vízszintes síkban marad, és a kompromisszum eredményeként az eredő középen van. Vagyis a magyar nép csak olyan alkotmányt fog tudni megalkotni, amiben a 3 ideológia egy szinten marad, és a középen a TETRAÉDER 4. csúcsa – a következő társadalmi korszak – lesz az, amiben meg tudnak majd egyezni…
Vagyis az ideiglenes alkotmány magában hordozza – kötelezően előírja – a társadalmi korszakváltás létrehozásátEz az egyetlen törvényes út, amin a magyar nép járhat, ami a világ társadalmi korszakváltásához vezet!!!! Ez ismertem fel, ezt hirdetem, és ezért nem tudok kompromisszumokat kötni senkivel ebben. Mert nem a saját agymenésem, hanem az ideiglenes alkotmány előírása!!!

Miért és hogyan hozták létre a Magyarország nevű diktatúrát, és mi a szerepe a korszakváltásban?

Mint fentebb láttuk, valójában a megalkotói se tudták teljes egészében, hogy mit hoztak létre az állami alaptörvényen végrehajtott módosításokkal.
Mert egyikük se ezt akarta. Csak a sok kompromisszumoknak és az egymástól való félelemnek ez lett a következménye.
Tehát ott álltak az állam addigi külső és belső irányítói, (ne feledjük, 1920 óta gyarmat vagyunk, a hazai politikusok csak hazaáruló helytartók!) és elborzadva látták, hogy az ideiglenes alkotmánnyal jogilag megfosztották magukat az addig gyakorolt jogellenes hatalmuktól, és a hatalmat a népnek adták!!! Egyetlen esélyük volt. Ha a nép nem szerez tudomást arról, hogy milyen hatalmat kapott.

Nem is mondták el a népnek, hogy egy új alkotmánnyal hogyan tehetné jobbá az életét.
De mivel a lehetőség folyamatosan ott volt, hogy jön egy új generáció és fölismeri a helyzetet, a lehetőséget, ezért valamilyen módon meg kellett próbálni megváltoztatni a jogi helyzetet. Csak hát, ha egy állami alaptörvénybe egyszer belekerül a társadalmi fejlődés következő lépcsőfoka (minden hatalom a népé) azt onnan jogszerűen képviselő többet ki nem törölheti! Csak jogellenesen.
Erről szól a politikai elit 2008 utáni tevékenysége: hogy hogyan szüntessék meg az ideiglenes alkotmányba beleírt népszuverenitás elvét!
Erről szól a Fidesz politikai pártok által közösen létrehozott 2/3-a, az érvénytelen Alaptörvény megalkotása, az ideiglenes alkotmány jogellenes hatályon kívül helyezése (hatályon kívül helyezési kísérlete) és az Alaptörvény hatályba léptetésével a Magyarország nevű diktatúra külső államként való létrehozása.
Szerintem ezt se így akarták – vagy ha igen, akkor kétszeresen hibáztak – de pont azt segítik vele, amit meg akartak akadályozni. A nép alkotmányozását. Mert azt a helyzetet, azt a jogellenes diktatúrát, amit létrehoztak, csak egy nép által alkotott alkotmánnyal lehet jogszerűen, egyszer és mindenkorra úgy felszámolni, hogy nyoma se maradjon és hivatkozni se tudjanak semmire.
.
Jogtechnikai részletekbe nem mennék bele.
Az érvénytelen Alaptörvénynek az a lényege, hogy a képviselőknek nem volt joguk ahhoz, hogy így, egy ilyen törvényt alkossanak (ezért lett jogilag érvénytelen, azaz semmire nem alkalmas papírfecni belőle) és különösen ahhoz nem volt joguk, hogy megpróbálták hatályon kívül helyezni az ideiglenes alkotmányt, és a HELYÉRE az Alaptörvényt tenni. Mivel jogilag nem tudták hatályon kívül helyezni, ezért az ideiglenes alkotmány MA IS HATÁLYBAN VAN a Magyar KÖZTÁRSASÁG nevű magyar állammal együtt.
Ezért az érvénytelen Alaptörvénnyel csak a magyar állam MELLETT tudtak létrehozni egy jogilag érvénytelen, magyar államnak hazudott diktatúrát. Amely elfoglalta a magyar állam intézményrendszereit és jogellenes diktatúrát gyakorol a magyar nép felett. Amit a magyar nép akár az alkotmányra, akár a nemzetközi jogra hivatkozva, JOGSZERŰEN FELSZÁMOLHAT.
És igazából azzal könnyítették meg az új magyar állam létrehozását és ezzel a társadalmi korszakváltást, hogy nem csak kivonultak a magyar államból és NEM TUDNAK beleszólni, hogy a nép milyen új államot hoz létre (nem kell velük politikailag küzdeni a magyar állam országgyűlésén belül) hanem a diktatúrába átvitték az addig általuk felhalmozott államadósságot is.
.
Tehát jelen pillanatban a magyar államból a jog és a nép van meg, amivel a nép jogszerűen és a nemzetközi jogot is betartva, létre tud hozni egy jogfolytonos, új magyar államot, annak az intézményrendszereivel együtt!
Egy olyan új magyar államot, amely önrendelkezési joggal rendelkezik – azaz szabad és független – amiben nincsenek benne a hazaáruló politikai, jogi és társadalmi „elit” tagjai, amelyiknek nincs államadóssága, és amelyiket a nép irányítja, és amelyik a nép érdekében működik.
Vagyis a diktatúra – szándékával ellentétesen – hozzásegít bennünket ahhoz, hogy megalkossuk a világ új társadalmi korszakának első államát.
Így függ össze a Tetraéder, a magyar állam ideiglenes alkotmánya, és a társadalmi elit hazaárulásával létrehozott jogellenes diktatúra, annak felszámolása a társadalmi korszakváltással.
.
Ez az ALAP.
Ennek megértése szükséges ahhoz, hogy felismerjük, hogy mit és hogyan kell tennünk, hogy felszámolhassuk a jogellenes diktatúrát, és megalkothassuk a nép alkotmányát, ami létrehozza az új magyar államot.
Nincs más és gyorsabb út! Ha lenne, az elmúlt 7 évben kiderült volna.
De aki mást mondott, vagy mást akart, azokról mind kiderült, hogy a diktatúra fenntartása érdekében hazudtak és tevékenykedtek.
Most jutottunk el oda, hogy már senkivel nem kell vitatkozni, az elméleti vitákat már megnyertük.
Sajnálom, hogy hét évig tartott, aminek egy évig se lett volna szabad tartania, ha nyilvános fórumokon vitázhattunk volna. Nem rajtunk múlt. A sok kollaboráns szervezetnek pont ez volt a célja.
De csak lassítani tudták a folyamatot, megakadályozni nem.
Most viszont végre tényleg nekikezdhetünk a gyakorlati megvalósításnak!
.
Eddig 3 politikai szervezetet hoztam létre a korszakváltás elérése érdekében. De túlságosan előre szaladtam, és az emberek nagy tömegei még nem készek a változásra, és a diktatúra titkosszolgálatai is eredményesen dolgoztak. Tanultam a hibáimból, kiismertem a diktatúrát, megtaláltam a megoldást.
Rövidesen létrehozom az utolsó, negyedik szervezetet. Azt, ami képes lesz megszervezni a magyar népet a diktatúra felszámolására, az új magyar állam létrehozására.
Egy olyan állam létrehozására, amit végre a nép irányít és a nép érdekében működik.
Ez lesz a következő társadalmi világkorszak lényege.
Itt, nálunk, Magyarországon fog elkezdődni!!!