Tibor Geri
 szeptember 25

A Szabadság mozgalom Társadalmi Jövőképe a magyar társadalom részére

Azt már nem kell bizonygatni, hogy a magyar állam 100 éve gyarmat. Az TÉNY, amit már tudunk.
Ráadásul egy jogilag érvénytelen Alaptörvénnyel megvalósított diktatúra elfoglalta az ezerszáz éve jogfolytonos magyar államot és jogellenes diktatúrát gyakorol a magyarországi nép felett.
És nem kérdés, hogy ezt a diktatúrát a magyar nép BÉKÉSEN – vagy egy győztes 4. szabadságharccal – fel fogja-e számolni. Mert ez fog történni, erre hoztuk létre a „Szabadság és Néphatalom” mozgalmat.
Az a kérdés, hogy mit teszünk (mit tehetünk, mit tudunk tenni) UTÁNA, a diktatúra felszámolása után? Milyen társadalmat, milyen államot lehet és kellene építeni a mostani helyett?

A helyzet az, hogy az alapokon már nem kell gondolkozni, mert azt a magyar államnak nevezett, ezeregyszáz éve jogfolytonos állam ideiglenes alkotmánya kijelölte. És ez az irány pont az, amit a Tetraéder, a politikai és társadalmi rendszer 3D modellje társadalmi korszakváltásként mutat.
Tehát az már biztos, hogy az Orbán vezette diktatúrát csak úgy tudjuk felszámolni, ha azzal olyan Új Társadalmi Világkorszakot indítunk el, ami meghaladja a jelenlegi keresztény-feudális Magyarország nevű diktatúra rendszerét, az előtte 20 évig gyakorolt neoliberális újkapitalizmus rendszerét és az előtte 40 évig gyakorolt szocialista demokrácia (kommunisták vezette proletár-diktatúra) rendszerét. Meg a világban működő minden korábbi társadalmi rendszert is meghaladó rendszert hozunk létre.
Tehát az új magyar társadalmi rendszerünk mindenképpen olyan lesz, amilyen eddig még sehol se volt a világon. És ez már eldőlt, ennek megvalósulását csak hátráltatni tudják, megakadályozni nem.

Mik az alapjai az Új Magyar Társadalomnak és milyen államra lesz szükségünk ennek irányítására?

A magyar állam és társadalom fejlődését a magyar állam joga szerint írásba foglalták. Ennek gyakorlatba ültetését akarja megakadályozni a világot vezető pénzügyi elit a hazaáruló magyar politikai, jogi és gazdasági elittel a 2011-ben megalkotott érvénytelen Alaptörvénnyel és a vele létrehozott Magyarország nevű diktatúrával, amelyik NEM a Magyar Állam!
Tehát első lépésként semmi mást nem kell tenni, mint a magyar állam állampolgáraként, az érvényes és hatályos ideiglenes alkotmányba foglalt ALKOTMÁNYOS KÖTELESSÉGÜNKET TELJESÍTENI!
A magyar állam ideiglenes alkotmányára hivatkozva fel kell lépni a politikai „elit” kizárólagosan gyakorolt, jogellenes hatalma ellen. Helyre kell állítani az ideiglenes alkotmányba foglalt ideiglenes alkotmányos rendet annak érdekében, hogy a nép meg tudja alkotni azt az ideiglenes alkotmányt, amellyel létrehozza azt az új magyar államot, mely jogszerűen, a nép érdekében átalakítja („magyarrá formálja”) a jelenlegi magyarországi társadalmat.
A magyarországi népnek létre kell hoznia az új, független és szabad, jogfolytonos magyar államát, amely JOGSZERŰEN fel tudja számolni a Magyarország nevű jogellenes diktatúrát, és jogszerűen hatályon kívül tudja helyezni gyarmati létünk (1920) óta létrehozott jogfolytonos magyar államokat, a Magyar Köztársasággal bezárólag.
Tehát elsőként azt a magyar államot kell átalakítani, amely utána átalakítja a magyar társadalmat.
De ezt az államot csak azzal az ideiglenes alkotmánnyal lehet létrehozni, amit a magyar(országi) nép alkot meg, amelybe a magyar(országi) nép beleírja az új magyar társadalom működési alapelveit. Tehát ez az új társadalom-építés egy oda-vissza ható FOLYAMAT társadalom (nép) és állam között.

Az új magyar társadalom (nép által ideiglenes alkotmányba foglalt) működésének alapelvei:

1. A magyar társadalmat a magyar nép irányítja, egy nép által alkotott ideiglenes alkotmánnyal.
2. Ezzel a nép alkotta ideiglenes alkotmánnyal a magyar(országi) nép hozza létre – előző ideiglenes alkotmánya és a nemzetközi jog előírása szerint – az új, jogfolytonos, független és szabad magyar államot. Amelyet a nép irányít, és amely a nép, a magyar társadalom érdekében fog működni.

Ez az újdonság, ETTŐL válik ez a társadalmi fejlődés egy új korszak kezdetévé. Mert olyan még nem volt a történelemben, hogy egy alkotmányt a nép a népszuverenitás elve alapján alkot, és ezzel olyan – társadalmat irányító – államot hoz létre, mely a nép érdekében működik, és amelyet a nép irányít és ellenőriz. Ez teljesen át fogja alakítani a társadalmi viszonyokat. ETTŐL társadalmi korszakváltás.
Mert teljesen át fogja alakítani az emberek egymáshoz való viszonyát azzal, hogy nem lesz többé olyan társadalmi réteg, amelyik uralkodik a többi felett és a maga javára használja fel a társadalmi erőforrásokat. Ez teljesen át fogja alakítani a gazdaság működését, a megtermelt javakból való részesedést. Megváltozik a tőke és a munka (tőkés és munkás) egymáshoz való viszonya, megváltozik az anyagi javak társadalmi elosztása. Egy jobban működő, igazságosabb társadalom jön létre.

A Szabadság mozgalom Társadalmi Jövőképének alapelvei

MINDEN HATALOM A NÉPÉ!

1. A magyar társadalmat a magyar nép irányítja, egy általa alkotott ideiglenes alkotmánnyal, és az azzal létrehozott, jogfolytonos, szabad és független magyar állammal.

2. Az állam alkotmányos néphatalom elvén, helyi és területi önkormányzatok rendszerével működik.

3. Az állami közhatalmat az alkotmány alapján választott, erkölcsi, anyagi és büntetőjogi felelősséget vállaló, visszahívható népképviselőkből álló, törvényalkotó Országgyűlés, és a közvetlenül választott államfő megosztva, közösen gyakorolja.

Az államigazgatási rendszert – a végrehajtó hatalmat – az Országgyűlésnek felelős kormány irányítja.

4. Az állam irányítása joggal történik, a jogalkotás rendjét az alkotmány tartalmazza.

5. A jogviták eldöntésére és az állam büntető jogának érvényesítésére az állam független, a közigazgatási rendszer felépítéséhez igazodó, többszintű bírósági rendszert működtet.

Az állam a büntető jogának érvényesítésére jogvégrehajtó szervezeteket hoz létre és működtet.

6. A bíróságok csak a jognak vannak alárendelve, függetlenségüket az alkotmány garantálja.

7. A Magyar Nemzeti Bankot a magyar állam irányítja, a pénzkibocsátás joga a magyar államé.

Az adórendszer átalakításra kerül. Csökken a kis és középvállalkozásokat terhelő adó, valamint a forgalmi adó. Az egykulcsos személyi jövedelemadó helyett igazságosabb sávos adózás készül.

8. A bankrendszer szigorúbb állami felügyelet alá kerül, a devizahitelezésnek elnevezett, államilag támogatott csalást felszámoljuk, a felelősöket bíróság elé állítjuk, a károsultakat kártalanítjuk.

9. Az állam kiemelt figyelmet fordít a természet, az állat és növényvilág védelmére, megóvására, a természettel harmonikus mezőgazdasági kultúra kialakítására, az ivóvízbázis stratégiai védelmére.

10. Az állam kiemelt figyelmet fordít a magyar nyelv és kultúra megőrzésére, valódi történelmi múltunk feltárására, és annak megismertetésére államon belül és külföldön egyaránt.

11. Az állam a jövő generációjának egészséges és biztonságos fejlődése érdekében a gyerek 3 éves koráig teljes ellátást biztosít az anyának, utána ingyenes óvodai elhelyezést nyújt.

12. Az oktatási rendszer működtetése állami, önkormányzati feladat, 18 éves korig ingyenes.
A szakiskolák valódi szakembereket nevelnek ki, akik értéket előállító munkát tudnak végezni.

13. Az egyetemi oktatás teljesítmény és szociális helyzet alapján ingyenes, illetve támogatott.

14. Az állam kiemelt figyelmet fordít a magyar találmányok megvalósítására, hasznosítására.

15. Az egészségügyi rendszer működtetése állami, önkormányzati feladat, az alapellátás állampolgári jogon ingyenes. Minden további ellátás társadalombiztosítási rendszeren keresztül történik.

16. Az állam jogszabályokkal irányítja a gazdaságot, hogy az a társadalom kiszolgálása érdekében tudjon működni, de törekszik a kizsákmányolás szintjének fokozatos csökkentésére. A minimálbér magasabb, mint a létminimum összege, a költségvetési bérmaximum ennek 5x-e.
A társadalmi ellátást biztosító szolgáltatások (víz, gáz, áram, stb.) közösségi tulajdonba kerülnek.

17. A mezőgazdaság működésének, a termőföld tulajdonszerkezetének átalakítását az ellátás folyamatos biztosítása mellett nagy körültekintéssel kell elvégezni. A mezőgazdaságnak a nagyüzemi növénytermelés és állattenyésztés helyett a belső fogyasztás teljes körű élelmiszerellátását kell biztosítania.

18.Az állami nyugdíjrendszer a korábbi munkaviszonnyal, a befizetett járadékkal és az állam mindenkori teljesítményével arányos, tisztességes megélhetést biztosít minden időskorú polgárnak.

19. Az állam a szolidaritás elvén, állampolgári jogként, széleskörű szociális ellátórendszert működtet.

20. Az állam a valóságot bemutató és azt terjesztő média hálózatot (Tv, rádió, sajtó) működtet.

21. Az állam teljes szólás- és sajtószabadságot, szabad gyülekezési és egyesülési jogot biztosít az egyetemes emberi jogokkal és az állam céljaival nem ellentétes célok hirdetéséhez, képviseletéhez.

22. Az állam a vallásszabadság elvén áll, de a vallást magánügynek tekinti és elválasztja a közügyektől.

23. A diktatúrát létrehozó vezető politikusokat – városi polgármesterekig bezárólag – (családtagokra és üzletfelekre kiterjedő) TELJES vagyonelkobzás mellett vonjuk felelősségre.

24. A diktatúra kiszolgálóit (ügyészeket, bírókat, vezető köztisztviselőket – beleértve a rendőri és katonai vezetőket – jogászokat, tudósokat, művészeket, sportolókat stb.) tetteik alapján bíráljuk el.

25. A diktatúra gazdasági haszonélvezői, a politikusi vagyonok kezelői – egyéni elbírálások alapján, országos és helyi nyilvánosság mellett – teljes vagyonelkobzásban és felelősségre vonásban részesülnek. Nincs elévülés, a 2010 előtti privatizációkat, vagyonszerzéseket is felülvizsgáljuk.

Ha egyetértesz Jövőképünk legalább főbb pontjaival, ha Te is ilyen magyar társadalomban és államban szeretnél élni, tégy a megvalósításukért, csatlakozz azokhoz, akik ezért tesznek, csatlakozz a Szabadság (Szabadság és Alkotmányos Néphatalom) mozgalomhoz, vagy segítsd, anyagilag támogasd.

Tagfelvételi kérelem